Obchodné podmienky

Podmienky používania stránky

Vitajte na stránkach Middex s.r.o. Ponúkame tento web s výhradou týchto podmienok ("Podmienky"). Používaním tejto internetovej stránky, SÚHLASÍTE S DODRŽANÍM každého z výrazov uvedených nižšie. Ak nesúhlasíte s nejakou podmienkou, prosím NEPOUŽÍVAJTE túto webovú stránku. AK MÁTE NEJAKÉ OTÁZKY, KONTAKTUJTE PROSÍM info@middex.sk.

Všeobecné podmienky používania

Middex s.r.o. vás oprávňuje prezerať a sťahovať materiály z týchto internetových stránok (ďalej len "stránky"), len pre vaše osobné, nekomerčné použitie, za predpokladu, že zachováte všetky autorské práva a poznámky o vlastníctve obsiahnuté v pôvodných materiáloch, vo všetkých kópiách týchto materiálov. Nesmiete ich meniť akýmkoľvek spôsobom alebo reprodukovať alebo verejne vystavovať, predvádzať či šíriť alebo inak používať pre akýkoľvek verejný či komerčný účel. Materiály na týchto stránkach sú chránené autorským právom a akékoľvek neoprávnené použitie akýchkoľvek materiálov z týchto stránok môžu porušovať autorské práva, ochranné známky a ďalšie práva. Ak porušíte ktorúkoľvek z týchto podmienok, vaše oprávnenie používať tento webový server je automaticky ukončené a vy musíte ihneď zničiť všetky stiahnuté a vytlačené materiály.

Vylúčenie zodpovednosti

Použitie týchto stránok a informácií v nich obsiahnutých sú na vlastné riziko užívateľa.

Tento obsah stránky je k dispozícii len pre všeobecnú informáciu a nepredstavuje ponuku na predaj ani výzvu na kúpu výrobkov. Obsah týchto stránok môže obsahovať technické nepresnosti alebo typografické chyby. Middex s.r.o. nenesie žiadnu zodpovednosť za použitie akejkoľvek informácie tu uvedenej a vy musíte vytvoriť svoj ​​vlastný úsudok na jej vhodnosť a úplnosť pre vlastné použitie, vrátane, ale nie obmedzené k ochrane z hľadiska zdravia a bezpečnosti pre životné prostredie. Akýkoľvek výrobok, proces alebo technológie, popísané na týchto stránkach môžu byť predmetom práv duševného vlastníctva vyhradených Eastman Chemical Company či iných osôb, ktoré nie sú licencované nižšie. Middex s.r.o. nerobí žiadne vyhlásenia ani záruky, výslovné alebo implicitné, že akékoľvek použitie informácií obsiahnutých na týchto stránkach nebude porušovať žiadne takéto práva duševného vlastníctva.

Bezpečnostné listy poskytujúce bezpečnostné opatrenia, ktoré je potrebné dodržiavať pri manipulácii a skladovaní výrobkov Middex s.r.o. sú k dispozícii na vyžiadanie. Tieto listy sú popísané vlastnosti materiálu. Nesmú byť považované za záruku. Mali by ste získať a pred manipuláciou s niektorým z týchto produktov preskúmať dostupné bezpečnostné informácie. Ak sa uvádzajú materiály, ktoré nie sú produktami Eastman Chemical Company, je potrebné dodržiavať vhodná hygienické a iné bezpečnostné opatrenia odporúčané ich výrobcami.

Middex s.r.o. nepreberá žiadnu povinnosť aktualizovať alebo pokračovať v pridávaní informácií obsiahnutých na týchto webových stránkach a vyhradzuje si právo na zmeny a úpravy v obsahu stránok alebo dostupnosti produktov kedykoľvek, bez predchádzajúceho upozornenia. Middex s.r.o. nezaručuje, že prístup k tomuto webu nebude prerušený, že tieto stránky budú bez vírusov alebo že táto stránka nemôže byť manipulované s tretími stranami.

Ceny a dostupnosť produktov a služieb na týchto stránkach môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia kedykoľvek podľa uváženia Middex s.r.o. Middex s.r.o. má právo odmietnuť alebo zrušiť akékoľvek objednávky, ktoré môžu byť umiestnené na výrobku uvedené nesprávnou cenou.

Zdravotné vyhlásenia

Je zodpovednosťou výrobcu zdravotníckych pomôcok ("Výrobca") s cieľom určiť vhodnosť všetkých súčastí a surovín, vrátane akéhokoľvek produktu Middex s.r.o., ktorý sa používa vo svojom konečnom výrobku, za účelom zaistenia bezpečnosti a zhody s požiadavkami medzinárodnej regulačnej agentúry.

Produkty Eastman Chemical Company neboli určené ani nie sú podporované na konečné použitie, ktoré by boli kategorizované buď Spojených štátov FDA alebo Medzinárodnou organizáciou pre normalizáciu (ISO) ako zariadenie implantátov. Výrobky Eastman Chemical Company nie sú určené pre použitie v nasledujúcich aplikáciách: (1) v aplikáciách telesných implantátov po dobu dlhšiu ako 30 dní na základe FDA-Modified ISO-10993, časť 1 skúšky "Biologické hodnotenie zdravotníckych pomôcok" (vrátane všetkých kozmetických, rekonštrukčnej a reprodukčné aplikácie implantátov); (2) v každej srdcovej protetickej aplikácie zariadenia, bez ohľadu na dĺžku doby podieľa, vrátane, bez obmedzenia, kardiostimulátora vedení a zariadení, umelé srdce, srdcových chlopní, vnútri aorty balóniky a riadiacich systémov a komory bypassu pomáha zariadení, alebo (3) ako akékoľvek kritické komponenty v akomkoľvek lekárskom zariadenií, ktoré podporuje alebo udržuje ľudský život.

Pre výrobcov zdravotníckych pomôcok sabiologické hodnotenie zdravotníckych pomôcok vykonáva za účelom stanovenia potenciálnej toxicity vyplývajúce z kontaktu komponentných materiálov zariadenie s telom. Rozsahy skúšok podľa FDA-Modified ISO-10993, časť 1 "Biologické hodnotenie zdravotníckych pomôcok" patria cytotoxicita, precitlivenosť, podráždenie alebo intrakutálnou reaktivitu, systémovej toxicity (akútna), subchronickej toxicity (sub-akútny), implantáciu a hemokompatibilita. Pre ponúkané produkty Eastman Chemical Company na zdravotníckom trhu, sú obmedzené testovanie informácie k dispozícii na vyžiadanie. Výrobca zdravotníckej pomôcky je zodpovedný za biologické hodnotenie hotového zdravotníckeho prístroja.

Vhodnosť výrobku Eastman Chemical Company pre konečné použitie je závislá na rôznych podmienkach, vrátane, bez obmedzenia, chemickej kompatibility, teploty, ktorá je súčasťou návrhu, metódy sterilizácie, zvyškového napätia a vonkajšieho zaťaženia. Je povinnosťou výrobcu hodnotiť jeho finálny produkt podľa aktuálnych požiadaviek konečného užívateľa a primerane radiť a varovať kupujúci a ich užívateľov.

Obmedzenie zodpovednosti

V ŽIADNOM PRÍPADE NEBUDE EASTMAN ALEBO JEJ POBOČKY, LICENCIE ANI DODÁVATELIA NIESŤ ZODPOVEDNOSŤ ZA ŽIADNE ŠKODY VYPLÝVAJÚCE Z ALEBO TÝKAJÚCE SA TEJTO WEBOVEJ, akýchkoľvek webových stránkach, prevádzkovaných treťou stranou alebo akoukoľvek informáciou obsiahnutou v tejto webovej stránke alebo iných webových stránkach , vrátene, ale bez obmedzenia na priame, nepriame, náhodné, špeciálne, následné alebo represívne náhrady škody, vrátene, ale bez obmedzenia straty dát, straty príjmov alebo ušlého zisku.

Kontrola vývozu

Middex s.r.o. riadi a spravuje tieto stránky zo svojho sídla na Slovensku a nezaručuje, že tieto materiály alebo služby na týchto stránkach sú vhodné alebo dostupné na použitie mimo Slovenskú republiku, alebo že prístup k nim bude k dispozícii od územia, kde je ich obsah nezákonný, je zakázaný. Ak sa rozhodnete pre prístup k tomuto webu mimo územia Slovenska, ste zodpovední za dodržiavanie miestnych zákonov, vrátane, ale bez obmedzenia na vývozné a dovozné predpisy.

Povinnosti užívateľa

Ak ste registrovaný užívateľ týchto stránok, je vašou povinnosťou zachovať dôvernosť všetkých hesiel a hlásiť sa Middex s.r.o. v prípade, že heslo je stratená alebo odcudzené, alebo ak dôjde k zmene v oprávnení alebo prístupe na použitie heslo. Súhlasíte s tým, že nebudete dávať heslo tretej strane.

Užívateľské príspevky

Middex s.r.o. nechce prijímať dôverné alebo vlastnícke informácie od vás prostredníctvom tohto webu. Akékoľvek materiály, informácie alebo iné oznámenia ("Oznámenie"), čo prenesiete alebo zašlete na túto stránku bude považované za dôverné alebo nechránený. Middex s.r.o. nebude mať žiadne záväzky, pokiaľ ide o komunikáciu. Middex s.r.o. a ňou poverené osobt budú môcť voľne kopírovať, zverejňovať, šíriť, začleňovať a inak používať komunikácie a všetky údaje, obrázky, zvuky, text a ďalšie veci v ňom obsiahnuté na všetky obchodné a neobchodné účely.

Odkazy na iné webové stránky

Všetky odkazy na tejto stránke na webové stránky tretích strán sú poskytované výhradne pre vaše pohodlie. Ak tieto odkazy využijete, opustíte túto stránku. Middex s.r.o. nepreskúmavala všetky tretie strany a nekontroluje a nie je zodpovedná za žiadnu z týchto stránok alebo ich obsah. Middex s.r.o. neschvaľuje ani vykonáva akékoľvek vyhlásenie o nich, alebo akékoľvek informácie, alebo výrobky alebo materiály, nájdené, ani žiadne výsledky, ktoré môžu byť získané z ich používania. Ak sa rozhodnete navštíviť ktorúkoľvek z webových stránok tretích strán, odkazujúce na túto stránku, robíte tak na vlastné riziko.

Ochranné znmámky

EASTMAN, logo EASTMAN a všetky ďalšie názvy produktov, názvy služieb, taglines a logá obsiahnuté v tejto webovej stránky sú ochranné známky spoločnosti Eastman Chemical Company alebo niektorej z jej dcérskych spoločností, a nesmú byť kopírované, napodobňované alebo používané v celku alebo z časti , bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Eastman Chemical Company alebo Middex s.r.o. Všetky názvy produktov a služieb, taglines a logá používané v tomto dokumente sú ochrannými známkami ich príslušných vlastníkov a nesmú byť použité bez súhlasu alebo príslušného majiteľa ochrannej známky.

Revízia podmienok

Middex s.r.o. môže revidovať tieto podmienky kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia aktualizáciou tohto textu. Vaše ďalšie používanie týchto stránok po tom, čo boli vykonané takéto úpravy bude predstavovať Váš ​​súhlas s týmito zmenenými podmienkami.